Tarbijakaitseamet (TKA), Maanteeamet (MNT) ning Maksu- ja Tolliamet (EMTA) alustasid 28.oktoobril 2013 laiaulatuslikku kuuajalist teavituskampaaniat "Osta kasutatud auto targalt!". Kampaania eesmärk on anda autoostjale praktilist nõu kasutatud autode ostmisel.

Sellele on eelnenud kolme ameti ühised kontrolltegevused kasutatud autode müügikohtades.

4.novembril toimus sel teemal ümarlaud, kus TKA, MNT, EMTA ja Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Liit ( AMTEL), Auto24.ee ning Eesti Liisinguühingute Liidu esindajad arutlesid kasutatud autode turu olukorra ja selle korrastamise võimalikkuse üle. Ümarlaual öeldi ametite juhtide poolt, et kontrollialase koostöö käigus tuvastasid kolm ametit rikkumisi 57%  kontrollitud ettevõtetest. Loe rohkem - TKA 4.11.2013 pressiteade : http://www.tarbijakaitseamet.ee/ametid-kasutatud-autode-turu-korrastamine-eeldab-ka-turuosaliste-panust/  


Lisamaterjale:

Eesti Energia pressiteade 7.novembril 2013:

https://www.energia.ee/et/uudised/-/news/2013/11/07/energiasaast-hoiab-kokku-rohkem-raha-kui-elektripaketi-vahetus

Pressiteates kutsub Eesti Energia  eestimaalasi täitma energiaprofiili, mis aitab igal inimesel selgitada välja kuhu ja kui palju tema kodus energiat kulub.

  Energiaprofiili leiab www.energia.ee/et/energiaprofiil

Elanikkonna teadlikkuse tõstmiseks ohtlikest ainetest alustas MTÜ Balti Keskkonnafoorum koos teiste partneritega ohtlike ainete infokampaaniat kõigis kolmes Balti riigis. Projekti kestus on 1. oktoober 2011 – 31. märts 2015. Lisainformatsiooni projekti tegevuste kohta leiate projekti kodulehelt: www.thinkbefore.eu  

8.novembril  Tallinnas toimunud tarbijaühingute seminaril tutvustas Katrin  Juhanson  algavat infokampaaniat, millised on ohtlikud ained tarbetoodetes, miks (ohtlikke) kemikaale tarbetoodetes kasutatakse, millised on nende mõjud  tervisele ja keskkonnale  ning jagas selgitusi ohtlike ainete kohta kodukeemia toodetes       

 

European Commission, Directorate General for Health and Consumers

 

TARBIJATE ÕIGUSTE KAITSE – Eesti

 

 

1.Vaidluste kohtuväline lahendamine

Eestis on kaks võimalust vaidluste kohtuvälise ks lahendamiseks: Tarbijakaebuste komisjon

(avaõiguslik organ, mis tegeleb tooteid ja teenuseid käsitlevate tarbijakaebustega) ning

kindlustuse vaidluskomisjon (mis vastupidiselt tarbijakaebuste komisjonile on

kindlustusandjale kohustuslik1 ). Finantsteenuste puhul on leitud vajakajäämisi.

Tarbijakaebuste komisjon lahendab kaebuse ühe kuu jooksul.

 

2. Väikesi nõudeid käsitlevad kohtumenetlused

Eestis on spetsiaalne väikenõuete menetlus nõuete jaoks, mis ei ületa 20 000 Eesti krooni

(1 278 eurot). Määruses 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, 2 on  sätestatud, et väiksemate (alla 2 000 euro) piiriüleste nõuete puhul kohaldatakse lihtsustatud kohtumenetlust. Väiksemaid kohtuvaidlusi käsitleva määruse kohased nõuded kuuluvad maakohtute pädevusse.

 

3. Ettekirjutused – Direktiiv nr 98/27/EÜ tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta3

 

Tarbijakaitseametil ja Ravimiametil on õigus teha ettekirjutusi. Kõnealuste ametite otsused

võib kohtusse edasi kaevata. Kui ettevõtja ettekirjutust ei täida, võib talle määrata rahatrahvi.

Menetlus võib kesta kuni kolm aastat.

 

4. Ühiste kahjunõuete esitamine

Eestis puudub ühiste kahjunõuete esitamise mehhanism.

 

1

Kindlustusandja on kohustatud menetluses osalema.

2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2007 , 11. juuli 2007, millega luuakse Euroopa väiksemate

kohtuvaidluste menetlus (ELT L 199, 31. juuli 2007, lk 1–22).

3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/27/EÜ, 19. mai 1998, tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta

(EÜTL 66, 11juuni 1998, lk 51-55).

 

 

European Comission, Directorate General for Health and Consumers

// ec.europe.eu/consumers/redress_cons/docs/MS_fiches_Estonia_et.pdf

 

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193, +372 5845 2323
E-post: tartutarbija@gmail.com, tiiu.muursepp@ut.ee
EenetLeia meid Facebookist!