' Õigus õiguse vastu

Saime mureliku tarbija kirja.

Olen tarbija, kes külastas oma kodupoodi. Selleks on tavapärane market, kus umbes 50 töötajat. Olen kuulnud, et selles ettevõttes ei peeta lugu vaktsineerimisest töötajate hulgas. Olin selles suhtes skeptiline.

06.04.21, käisin poes oma oste tegemas. Kahjuks kuulsin kassas mulle järgnenud ostja ja kassapidaja vahelist vestlust:

 – kas oled vaktsineeritud, küsis ostja,

- ei, vastas kassapidaja – ma ei vaktsineeri ega teegi seda, sest meie töötajate hulgas on enamus, kes ei ole huvitatud vaktsineerimisest

Mina kui tarbija, ma vajan teadmist ja kindlust, et poeskäik on ohutu. Kuidas on eesliinitöötajal võimalik sellise suhtumisega oma tööd teha? Me keegi ei tea, kes on viirusekandja või ka sümptomiteta haige, nii jagatakse haigust teistele.

Olen teadlik väitest, et igal inimesel on õigus ise otsustada ja end mitte vaktsineerida. Kas tal on aga õigus teisi inimesi võimaliku nakkuse puhul ka nakatada??? Miks on vaktsiinivastaste õigus ülem kui teiste inimeste õigus olla kaitstud???

Arvan, et kõik eesliinitöötajad, kes puutuvad kokku inimestega oma tööalaselt, peavad olema vaktsineeritud ja ei tohi nakkust levitada. Alati on tarbijal võimalik valida teine pood. Antud pood kaotab vähemalt ühe oma püsikliendi.

Leian, et meie riigi valitsus peab sellesse sekkuma ja oma seisukoha ütlema.

 

Tarbija õigused töövõtulepingu korral

 

Paljude riikide kogutoodangus moodustab teenuste maht üle 70 protsendi. Seepärast on võimatu anda juhiseid nii täpselt, et tekkida võivate juhtumite puhul kohe sobiliku lahendi leiaksite. Arvestada tuleb ka seda, et võõrandamislepingute (kaupade ostmine) all käsitletakse ka tellitud asjade ostmisel ning universaalteenuste osutamisel tekkida võivaid probleeme. Samal ajal kogu teenuste osutamise mitmekesisuses on ka teenuseid, kus materjalide maksumusel on domineeriv osa ja seega suur sarnasus tellitavate kaupade ostmisega.

Eeltoodust lähtuvalt selgitame alljärgnevalt teenuste osutamisel sagedamini esinevate küsimuste vastuseid ja rõhuasetusega sellele, et teenuse osutamise lepingu sõlmimisel ei ole tarbijal alati võimalik ette näha töö tulemusel saadavat teenust või muudetud asja või valmistatud uut asja nii nagu oleme harjunud kaupa nägema, kui kaupluses enne ostmist valime.

 

1. Mul pole kirjalikku lepingut, oli ainult suusõnaline kokkulepe. Kas ma saan teenuse osutajale pretensiooni esitada?

Pretensiooni saab esitada, kuid teine pool võib eirata lepingu olemasolu, kui Te pole teenuse eest maksmisel nõudnud teenuse ostmist tõendavat dokumenti, millel on vähemalt:
1. kaupleja nimi või ärinimi ja tegevuskoha aadress;
2. müügikuupäev;
3. iga teenuse hind ja tasutud summa.

 

2. Millal tuleks kindlasti sõlmida kirjalik leping?

Siis, kui Te ise ei viibi teenuse osutamise juures ja seega puudub võimalus juhiseid anda;

Siis, kui töövõtuleping eeldab tarbija poolt soovitud omadustega asja valmistamist - hädavajalik on vaja üle kontrollida kõikide mõõtude õigsust, materjalide ja värvitoonide määratlusi, pinnastruktuuride kirjeldusi jt. omadusi;

Kui töö teostamise keerukus eeldab töövõtja poolseid soovitusi, selgitusi ja arvutusi.

 

3. Mis peab olema teenuse osutamise lepingus?

Teenuse osutaja nimi või ärinimi; isikukood või registrinumber, postiaadress; sidevahendite numbrid; tellimise kuupäev ja täitmise kuupäev; kokkulepitud tööde nimekiri ja nende hind; üleantud materjali ja töövahendite kogus ja hind; käsiraha suurus; maksetingimused; viivise suurus iga tähtaega ületanud päeva eest.

 

4. Kui suurt ettemaksu võib töövõtja tarbijalt nõuda?

Ettemaksuna ei või tarbijat kohustada maksmast mitte rohkem kui poole töövõtjale makstavast summast. VÕS § 637 lg 6.

 

5. Mul on töövõtjaga sõlmitud leping, kuid ta ei täitnud seda tähtajaliselt. Nüüd on 2 nädalat juba üle läinud. Mida ma tegema peaks, et ta lepingu ikka täidaks?

Vastavalt VÕS § 636 Asja üleandmise kohustus, lõikele 4 loetakse töövõtjat lepingut oluliselt rikkunuks, kui ta on jätnud asja ostjale õigeaegselt üle andmata.

- Kui aga on lepingut oluliselt rikutud, siis VÕS § 116 lõike 1 kohaselt võib teine pool lepingust taganeda. Antud juhul võib tarbija raha tagasi nõuda.

- Kui aga arvestada meie uut ettevõtjaskonda, kes alles püüab turule üha paremaid teenuseid tuua, siis võiks, sõltuvalt käitumisest, mõelda ka võimalusele anda täiendav tähtaeg oma kohustuse täitmiseks. VÕS § 114 lõikes 1 kirjutatakse mõistlikust täiendavast tähtajast. Praktikas on aktsepteeritud täiendava mõistliku tähtaja pikkus, mis ei ületa poolt esialgu kokkulepitud ajast. Töövõtja peab Teid informeerima töö mittetähtajalisest valmimisest. Samas ei vabasta täiendava tähtaja andmine töövõtjat vastutusest kohustuse rikkumise eest §114 lõige 2.

 

6. Mida ma pean tegema, kui ma ei ole rahul töö kvaliteediga.?

Kui teenuse tellija pole rahul osutatud teenusega, tähendab see seda, et teenuse kvaliteet ei vastanud töö tellija ootustele. Esimene asi, mida tuleb ette võtta, kui ei olda rahul teenusega, on kontakteerumine töövõtjaga ning tuleb leida lepingust need punktid, millede osas nähakse mittevastavust.

- VÕS § 644 lõike 1 kohaselt peab tarbija teatama töö lepingutingimustele mittevastavusest töövõtjale kahe kuu jooksul.

- VÕS § 646 lõike 1 kohaselt - kui töö kvaliteet ei vasta lepingutingimustele, siis võib tarbija nõuda töövõtjalt töö parandamist või uue töö tegemist (teenuse osutamist).

Kui kvaliteedivigade kõrvaldamine võib osutuda keerukaks - esitage pretensioon kirjalikult.

- Pretensiooni pange kirja, millisest firmast ja mida tellisite, milline oli tähtaeg, kas töö tehti tähtaegselt ja millal puudused ilmnesid. Pretensioon esitage kahes eksemplaris, üks ettevõtjale, teine teile, mis registreerige töövõtja juures.

- VÕS § 646 lõike 4 kohaselt kannab töövõtja töö puuduse kõrvaldamise või uue töö tegemisega seotud kulud, eelkõige veo-, töö-, reisi-, ja materjalikulud.

- Sama § lõikes 5 sätestatakse ka võimalus parandused ise teha või lasta teha ning nõuda töövõtjalt mõistlike kulutuste hüvitamist, kui töövõtja ise mõistliku aja jooksul ära ei parandanud vigu.

- Vaidluste puhul võib kasutada võrdlusi kvaliteetsete teenuste-töödega või ka ekspertide abi.

 

7. Tellimise täitmisel oli lisakulutusi, kuid sellest teatati mulle alles töö üleandmisel. Kas ma pean need tasuma?

Tööde, eriti remonttööde käigus võivad ikkagi lisakulutused ilmneda. Sellist olukorda reguleeritakse VÕS § 639 alusel.

- VÕS § 639 lõikes 2 sätestatakse, kui eelarve ületamist ei olnud võimalik ette näha (mootori lahtivõtmisel ilmnesid uued asjaolud), siis peab töövõtja eelarve olulisest ületamisest tellijale viivitamatult teatama. Teatamine on vajalik, et edaspidises tegevuses kokku leppida. Kui tellija on sellega nõus, on vaja , et ta annaks selleks ka kirjaliku nõusoleku. Kui tellija pole andnud kirjalikku nõusolekut ja ütleb lepingu eelarve ületamise tõttu üles, ei pea ta maksma eelarvet ületavat tasu.

 

8. Teenuse osutaja kasutas alltöövõtjat, kelle tööga ma rahul ei ole., mida nüüd teha?

Kutsuge kohale teenuse osutaja, kes raha sai või saab ja esitage temale oma pretensioon. NB! teie lepingus ei tohiks olla punkt, et alltöövõtjad vastutavad ise oma töö eest.

 

9. Mis on minu õigused, kui töö on teostatud puudulikult? On õigus nõuda:

- teenuse hinna alandamist;
- puuduse tasuta kõrvaldamist;
- uue asja valmistamist või uue teenuse osutamist;
- tekitatud kahju hüvitamist.
- tarbija võib ka keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest- VÕS § 101.

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!